Informacje o Agencji

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) jest niezależną instytucją, która sprawuje nadzór nad biegłymi rewidentami, firmami audytorskimi i samorządem zawodowym biegłych rewidentów.
Działając w interesie publicznym PANA dba o prawidłowe przeprowadzenie przez biegłych rewidentów badań sprawozdań finansowych oraz usług atestacyjnych innych niż badanie ustawowe i usług pokrewnych, dążąc do zapewnienia najwyższej jakości i rzetelności badań sprawozdań finansowych oraz usług atestacyjnych innych niż badanie ustawowe i usług pokrewnych.
Polska Agencja Nadzoru Audytowego przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa inwestorów i obrotu gospodarczego.

Podstawy działania

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) działa na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. PANA jest właściwym organem w rozumieniu rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE, w zakresie niezastrzeżonym dla innych organów.
Nadzór nad działalnością PANA sprawuje Minister Finansów, między innymi poprzez powoływanie i odwoływanie organów PANA, nadanie jej statutu oraz zatwierdzanie planu finansowego oraz sprawozdania finansowego.

Majątek

Nieruchomości
Polska Agencja Nadzoru Audytowego dla celów działalności wynajmuje powierzchnię biurową w budynku przy ul. Kolejowej 1 w Warszawie od JUMA M Biernacki I Wspólnicy Spółka jawna.
Ruchomości
Na wyposażenie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego składają się: maszyny i urządzenia biurowe, komputery, telefony.
Prawa majątkowe
Środki finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych, w części budżetu państwa, dotyczącej Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.
Ostatnia zmiana:
Wprowadzono: 27 maja 2022 (Mateusz Dziób)