Kontakt

Polska Agencja Nadzoru Audytowego
ul. Kolejowa 1
01-217 Warszawa
NIP: 5252802078
REGON: 384416473
Telefon: 22 428 24 95
Fax: 22 487 81 71
e-mail: pana@pana.gov.pl
Skrzynka ePUAP: /PANA/SkrytkaESP
Instrukcja korzystania z ePUAP (w przygotowaniu)
Polska Agencja Nadzoru Audytowego stwarza Państwu możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego on-line. Aby skorzystać ze wsparcia osoby znającej język migowy, należy przesłać na adres pana@pana.gov.pl informację na 7 dni przed planowaną wizytą w Agencji.
Maksymalny rozmiar formularza (dokumentu elektronicznego) wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej – 5MB, w tym łączny rozmiar załączników do formularza nie może przekroczyć 3,5 MB.
Akceptowane formaty dokumentów dokumenty tekstowe lub tekstowo – graficzne:
 • .rtf (Rich Text Format), dokumenty w postaci sformatowanego tekstu,
 • .pdf (Portable Dokument Format), dokumenty dla przeglądarki Adobe Reader,
 • .doc dokumenty w postaci sformatowanego tekstu,
 • .odt (Open Document), dokumenty w formacie Open Office,
 • pliki graficzne:
 • .jpg (.jpeg),
 • .gif,
 • .tif (.tiff),
 • pliki skompresowane:
 • .zip format kompresji plików ZIP,
 • .rar format kompresji plików RAR.
 • USB 1.1/2.0/3.0, płyta CD-RW/ DVD-RW.
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Polska Agencja Nadzoru Audytowego rozpatruje sprawy wynikające przepisów ustawy o biegłych rewidentach.
Miejsce składania wniosków:
Kancelaria Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego
ul. Kolejowa 1
02-217 Warszawa
tel. 22 428 24 95
Kancelaria czynna jest w godz. 7.30-15.30

Wnioski są rozpatrywane przez departamenty zgodnie z ich kompetencjami, a następnie trafiają pod obrady Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, która podejmuje stosowne uchwały, w tym wydaje decyzje administracyjne i postanowienia. Zakresy działań poszczególnych komórek organizacyjnych zawiera Regulamin.

Ponadto, wykazy zadań realizowanych przez komórki organizacyjne są zamieszczone w niniejszym Biuletynie w zakładce Struktura Organizacyjna – Departamenty.
Uchwały w imieniu Rady PANA podpisuje Prezes, a w razie jego nieobecności upoważniony przez niego Wiceprezes.
Rada PANA może upoważnić Prezesa i Wiceprezesa oraz pracowników PANA do podejmowania działań w zakresie właściwości Komisji, w tym do wydawania postanowień i decyzji administracyjnych.
Do postępowania PANA i przed PANA stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (DZ.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Do decyzji Rady PANA oraz PANA stosuje się odpowiednio przepisy art. 127 & 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Podania powinny spełniać wymogi określone w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46), a w szczególności art. 63 § 2 Kpa, którego brzmienie jest następujące: “Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom w przepisach szczególnych.” co oznacza, że podania powinny zawierać co najmniej wskazanie:
 • osoby (imienia i nazwiska), od której podanie pochodzi,
 • adresu (ulicy, nr domu i mieszkania, kodu pocztowego, miejscowości) tej osoby,
 • przedmiotu sprawy, której podanie dotyczy.
Skargi i wnioski mogą być składane w jednej z następujących form:
 • na adres:
  Polska Agencja Nadzoru Audytowego
  ul. Kolejowa 1
  02-217 Warszawa
 • przesłane faksem (tylko wnioski)
 • osobiste pozostawienie pisma w Biurze Podawczym
 • ustnie do protokołu
 • pocztą elektroniczną
 • elektroniczną skrzynkę podawczą – wybierając Pismo ogólne do podmiotu publicznego
Skargi i wnioski dotyczących funkcjonowania PANA, niewłaściwego potraktowania w PANA należy wysyłać na adres: pana@pana.gov.pl
Skargi na działalność Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego oraz na postępowanie pracowników PANA przyjmuje osobiście Prezes Agencji lub wyznaczony przez niego upoważniony pracownik w każdą środę w godz. od 8.30 do 18.00 w siedzibie PANA. W tym celu należy umówić się na spotkanie dzwoniąc pod nr tel.: 22 428 24 95
Uwaga: nie udziela się odpowiedzi na skargi anonimowe.
Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z umówieniem na spotkanie w celu złożenia skargi lub wniosku do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (w przygotowaniu)
Przyjmowanie informacji o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów nadzorowanych:
PANA przyjmuje informacje o nieprawidłowościach w działalności nadzorowanych podmiotów.
Przekazywane informacje o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów nadzorowanych stanowią bardzo ważne źródło informacji na temat funkcjonowania rynku.
UWAGA!
Jeżeli osoba zgłaszająca zastrzeżenia dotyczące działalności nadzorowanych podmiotów nie wyraża zgody na przekazanie danych osobowych do podmiotu nadzorowanego powinna taką informację zawrzeć w treści korespondencji.
Zgłoszenia prosimy kierować:
w formie pisemnej:
 • drogą listowną na adres: Polska Agencja Nadzoru Audytowego, ul. Kolejowa 1, 02-217 Warszawa
 • osobiście: w kancelarii Agencji (adres jw.)
drogą elektroniczną:
 • na adres e-mail pana@pana.gov.pl
 • formularz na stronie ePUAP – Pismo ogólne do podmiotu publicznego
UWAGA!
Nie ma możliwości przekazania informacji o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów nadzorowanych ustnie, do protokołu.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób zgłaszających informacje o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów prowadzących działalność na rynku finansowym oraz pełnomocników tych osób, o ile zostali ustanowieni (w przygotowaniu)
Ostatnia zmiana:
Wprowadzono: 18 czerwca 2021 (Laura Jastrzębska)